คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
               ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 13-31 พฤษภาคม 2559