คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รายวิชา ออกแบบชุดแฟชั่น