คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
นิทรรศการการแสดงผลงาน “SYNCHRONIZE"
              เมื่อวันที่ 5-30 กันยายน 2557