คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 12
              เมื่อวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2557