คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 11 "Noah's Ark"
              เมื่อวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2556