คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 10 "Last Shot"
              เมื่อวันที่ 8-13 มีนาคม 2555