คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 9
              เมื่อวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2554