คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 14 "์เทศาสตร์"
              เมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559