คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 13 "์SaveAdd"
               เมื่อวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2558