คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558
               ผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2558