คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2557
               ผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2557