คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2555
              ผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2555