คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2552
              ผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2552