คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2551
              ผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 เมื่อระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2552