คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการบูรณาการศิลปวิทยาการร่วมสมัย สู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันยั่งยืน

พันธกิจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มุ่งผลิตบัณฑิตและสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย

  • พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรมและสร้างสังคมฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกัน มีความภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทย ให้นำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสาธารณชนยุติธรรม มีกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา ที่สร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานและเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบนฐานของการมีส่วนร่วมที่สมดุลและยั่งยืน
  • พัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่งคุณธรรม นำความรู้เน้นการพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา มีภาวะผู้นำและเป็นกำลังสำคัญที่ทำประโยชน์ ต่อส่วนรวม รวมทั้งสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และรู้จักใช้ชีวิตย่างพอเพียง
  • พัฒนาระบบการสร้างนวัตกรรมและความรู้ด้านใหม่ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สร้างงานวิจัยแบบพหุสุขา (Multi Disciplinary) นำความรู้ไปเผยแพร่ใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศ จากการให้การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ