คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.บ. (ทัศนศิลป์)

ปรัชญาของหลักสูตร

การออกแบบทัศนศิลป์ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อสมัยใหม่กับภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาให้เกิดสุนทรียภาพในงานออกแบบทัศนศิลป์

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความสามารถทางการออกแบบทัศนศิลป์ อันก่อให้เกิดคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์และประโยชน์ใช้สอยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ศิลปะของไทยและสากล ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยมาใช้เป็นหลักในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งานออกแบบทัศนศิลป์ให้มีคุณค่าทางสุนทรียภาพและประโยชน์ใช้สอย
 • มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกแบบทัศนศิลป์ และเทคโนโลยีอื่นๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • มีทักษะความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพทางด้านออกแบบทัศนศิลป์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบผลงานทัศนศิลป์
 • ประติมากร
 • ผู้กำกับศิลป์
 • นักวิจารณ์ผลงานศิลปกรรม
 • นักผลิตและพัฒนาลักษณะผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
 • นักวิชาการศิลปกรรม
 • จิตรกร
 • ภัณฑารักษ์
 • นักออกแบบศิลปะตกแต่ง