คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)

ปรัชญาของหลักสูตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานคุณค่าและความงามเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานออกแบบที่ดีงามบนพื้น ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ พัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ด้านการศิลปะและการออกแบบ ตลอดจนด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
 • มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างและบูรณาการองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • มีรสนิยมและพฤติกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นชาติตลอดจนผสมผสานเอกลักษณ์ทางชนชาติ
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ผู้ปฏิบัตการฝ่ายศิลป์
 • นักออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
 • นักออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • นักวิจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจะ๓ัณฑ์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • นักออกแบบนิเทศศิลป์