คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)

ปรัชญาของหลักสูตร

สื่อนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อชาติ บุคลากรที่จะเป็ นผู้นำทางด้านนี ้จึงต้องมีความรู้ ความสามารถด้านการ ออกแบบสื่อนวัตกรรมที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ในด้านทฤษฎีและการ ปฏิบัติจริง อันกอปรด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการชี้นำสังคมได้

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในระดับชาติ และระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ตลอดจนผสมผสานสื่อนวัตกรรมของนานาชาติ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาค้นคว้าด้านการออกแบบสื่อนวัตกรรม ตลอดจนด้านศิลปะและการออกแบบ
 • มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การใช้ทักษะเบือ้ งต้นทางสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทัง้ หมดกับการออกแบบสื่อนวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด.
 • มีทักษะความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพการออกแบบสื่อนวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
 • นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 • นักออกแบบและตัดต่อภาพยนต์
 • นักออกแบบสื่อการเรียนการสอนและสื่อสมัยใหม่
 • นักออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปแบบองค์กร
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • นักออกแบบโฆษณา
 • ผู้กำกับศิลป์