คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ศิลปะและการออกแบบ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ)

ปรัชญาของหลักสูตร

ศิลปะและการออกแบบเป็นการศึกษาปรัชญา แนวคิด ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ มาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ตามหลักการทางศิลปะและการออกแบบ

วัตถุประสงค์

  • สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบและต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศได้
  • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
  • สามารถทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชาติ ตลอดจนผสมผสานเอกลักษณ์ทางชนชาติได้