คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ)

ปรัชญาของหลักสูตร

ศิลปะและการออกแบบเป็นการศึกษาปรัชญา แนวคิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ด้านศิลปะและการออกแบบ ก่อให้เกิดผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะ เป็ นนักออกแบบ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้นำที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

  • สามารถประยุกต์ความรู้ในระดับสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบได้
  • สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความคิดริเริ่มในการจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมในบริบททางวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ
  • มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม