คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : สถ.ม.

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

วัตถุประสงค์

  • มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงองค์ความรู้ในศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพ และวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และสถาปัตยกรรมยั่งยืน
  • มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวม
  • มีความความสามารถในการวิจัย การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำเสนอ และสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้า และวิจัยได้ในรูปแบบต่างๆ
  • มีความสามารถในการเรียนรู้ และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม