คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ปร.ด.(สถาปัตยกรรม)

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

วัตถุประสงค์

  • สามารถสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม และสามารถเชื่อมโยง บูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพ และวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และสถาปัตยกรรมยั่งยืน
  • มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวม
  • มีความความสามารถในการวิจัย การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำเสนอ และสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้า และวิจัยได้ในรูปแบบต่างๆ
  • มีความสามารถในการเรียนรู้ และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม