คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : สถ.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีปรัชญาที่จะมุ่งเน้นที่จะจัดการศึกษาทางสถาปัตยกรรม อย่างมีดุลยภาพและบูรณาการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการ ตระหนักรู้ในภูมิปัญญา ความรอบรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ สังคม สามารถพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันของปัจเจกบุคคล และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

  • มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
  • มีความรอบรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีความบูรณาการระหว่างมรดกภูมิปัญญาไทยความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น และความรู้ทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมยั่งยืนที่เป็นสากลตระหนักรู้ในบทบาทของตนที่มีต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นของตน
  • มีความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิชาอื่น นอกเหนือไปจากวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผู้เข้าใจในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะเชิงวิชาการ มีความสามารถในการสร้างแนวทางการพัฒนาและประเมินองค์ความรู้ของตนได้อย่างเหมาะสม
  • มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพสถาปนิก

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • สถาปนิก
  • ช่างเขียนแบบ