คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ วราภรณ์ ใจขันธ์

นักวิชาการศึกษา
หน่วยบัณฑิตศึกษา


ประวัติการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2494

E-mail

nan25_2529@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ