คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ เกษร รอดประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยธุรการ


โทรศัพท์

0 5596 2450

E-mail

pp.kasorn@gmail.com , kasornr@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ