คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ หนึ่งฤทัย ทั่งทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประชาสัมพันธ์


ประวัติการศึกษา
นิเทศศาสตร์บัณฑิต (ประชาสัมพันธ์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2475

E-mail

nuengruthait@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ