คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ ชาญานิน อุดพ้วย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยบริการคอมฯ และโสตฯ


ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2456

E-mail

chayaninu@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Computer Science , Web Programming , PHP Language

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Computer Science , Web Programming , PHP Language , Mobile Application , IOS , Android


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ