คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ พงษ์นรินทร์ ศรีน่วม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยบริการคอมฯ และโสตฯ


ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2480

E-mail

-


สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • test 2.4
 • test 2.5

การเสนอผลงานวิชาการ
 • test 2.11
 • test 2.10
 • test 2.9
 • test 2.8
 • international Conference on Hinduism and Buddhism in Southeast Asia
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ
 • เครื่องจ่าลองความจริงเสมือนต้นทุนต่่าส่าหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น
 • นิทรรศการโครงการ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในไทยชั่วกาล
 • Shanghai international Contemporary Art Exchange Exhibition and Workshop 2017
 • ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ห้า
 • จัดเเสดงผลงานในงานนิทรรศการไม่เหมือนกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การเสนอผลงานวิชาการ เรื่องการออกแบบบ้านดินต้านแผ่นดินไหวคนเมือง สถาปนิกล้านนา
 • Rockman 30th Anniversary
 • Rockman PowerUp
 • Rockman X2
 • Rockman X