คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ วันยุ แย้มเสาธง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาศิลปะและการออกแบบ


ประวัติการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ราชภัฏพิบูลสงคราม, ประเทศไทย.
ปวช. (อิเล็กทรอนิกส์), วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2469

E-mail

wanyu2524@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ