คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ ศิวิกา เสือทะยาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาสถาปัตยกรรม


ประวัติการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2492

E-mail

fern_165@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ