คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ ศรีอุรา เสือทะยาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริการวิจัย


ประวัติการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2459

E-mail

fiat_jung15@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ