คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ ฉวีวรรณ นุชมี

นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ


โทรศัพท์

0 5596 2455

E-mail

por_rcr@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ