คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ นันทพร ยรรยงศักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงิน


โทรศัพท์

0 5596 2495

E-mail

nantapornk@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ