คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ ธนัชชา จันทร์รักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยการเงิน


ประวัติการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม,พิษณุโลก, ประเทศไทย.
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยภาคกลาง, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2468

E-mail

junruk@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ