คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ กาญจนา แย้มเสาธง

นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริการการศึกษา


ประวัติการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2464

E-mail

Kanjanam@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย
  • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร The Study of the Factors

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 2555 No. 2 Page. 121-129

การเสนอผลงานวิชาการ