คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ สุวรรณา กูลประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ประวัติการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก, ประเทศไทย.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สัตวศาสตร์), สถาบันราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก, ประเทศไทย.
มัธยมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา, ประเทศไทย.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2477

E-mail

suwanna_su30@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ