คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ ลัคนา วงศ์สวัสดิ์


ประวัติการศึกษา
ศม. (เครื่องเคลือบดินเผา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศบ. (เครื่องเคลือบดินเผา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2478

E-mail

lakkanawong1970@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา, หัตถกรรมเครื่องเคลือบดินเผา, ออกแบบเตาเผารากุ, เตาเผาเซรามิคด้วยไม้ฟืน, เนื้อดิน, เคลือบ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ศิลปะและวัฒนธรรม (เครื่องเคลือบดินเผา)
หัตถกรรมศิลป์


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
  • Lakkana Wongsawat. (2016). The 1 st International Architecture Ceramic Exhibition August 2016 at South Korea (Namseoul University), South Korea.
  • Lakkana Wongsawat. (2016). International ceramics symposium SANAMCHANDRA CLAY WORK 4-11 April 2016, Thailand.
  • Lakkana Wongsawat. (2016). International Work Shop 8 -10 january 2016 at Rajamangala isan, Thailand.
  • Lakkana Wongsawat. (2015). International Work Shop 16 – 18 February 2015 at Rajamangala isan, Thailand.
  • Lakkana Wongsawat. (2014). International Work Firing Workshops And Collaborative Public Scuipture ceramics Silpakorn Ceromics Symposium 1 - 7 February 2014, Thailand
  • แสดงผลงานในงาน the 6 th international Art Project มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย