คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. ฐิติ สมบูรณ์เอนก


ประวัติการศึกษา
ศ.ม. (ประติมากรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศ.บ. (ประติมากรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2478

E-mail

thiti6_9@hotmail.co.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประติมากรรม

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
 • ฐิติ สมบูรณ์เอนก .(2561). “The 13th Art Exhibition RMUTL International Workshop 2018” 13- 17 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่.
 • ฐิติ สมบูรณ์เอนก .(2560). The 12 th International Visual Art workshop and Exhibition in Thailand ณ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 3- 24 กุมภาพันธ์ 2560.
 • ฐิติ สมบูรณ์เอนก .(2559). ร่วมนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ The 11 th International Visual Art workshop and Exhibition in Thailand ณ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผลงาน ได้รับการตีพิมพ์ลงในสูจิบัตรแสดงงานศิลปะ วันที่16 – 19 มกราคม 2559.
 • ฐิติ สมบูรณ์เอนก .(2560). การสร้างสรรค์ประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก”.ในกองบริหารการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานวิจัยสร้างสรรค์” ครั้งที่ 3; 21 กรกฎาคม 2560; คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก; 2560.
 • ฐิติ สมบูรณ์เอนก .(2562). ผลงานสร้างสรรค์ “Ghost in the shell “ร่วมแสดงในนิทรรศการ “Little Big Art” และตีพิมพ์ลงในสูจิบัตรแสดงงานศิลปะ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 17 – 30 กันยายน 2562.
 • ฐิติ สมบูรณ์เอนก .(2561).“Hybrid Sculpture 2008” หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ วิทยาเขตทับแก้ว จังหวัดนครปฐม.
 • ฐิติ สมบูรณ์อเนก. (2560). นิทรรศการโครงการ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในไทยชั่วกาล ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตุลาคม 2560.
 • ฐิติ สมบูรณ์อเนก. (2560). นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มครูศิลป์ รุ่นที่ 3 นิทรรศการถวายความอาลัย ในวโรกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา ณ อาคารแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียน หอศิลป์อันดามัน.
 • ฐิติ สมบูรณ์อเนก. (2560). แสดงนิทรรศการการสร้างสรรค์ประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” 2–28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
 • นิทรรศการ Hybrid sculpture คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นิทรรศการโครงการ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในไทยชั่วกาล
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ
 • โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มครูศิลป์ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3
 • โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มครูศิลป์ รุ่นที่ 3
 • ครุศิลปะ บึนทึก...บนทางศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมเสริมวัฒนธรรม วันที่ 18 พฤษภาคม -16 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร