คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รศ.ดร. ดนัย เรียบสกุล


ประวัติการศึกษา
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
ศป.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศป.บ. (ออกแบบสื่อสาร), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2486

E-mail

www.danaidesign@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Presentation and Personality, Graphic Design, Corporate Design

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Fashion Design, Textile


งานวิจัย
 • การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าทออำเภอลับแล
 • การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าทออำเภอลับแล
 • การสร้างสรรค์เครื่องประดับทองสุโขทัย
 • การสร้างสรรค์เครื่องประดับทองสุโขทัย
 • การศึกษาอิทธิพลร่วมสมัยที่มีผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน
 • การออกแบบของที่ระลึกเรื่อง ชุดประจำชาตินางงามไทย 2559 การศึกษาอิทธิพลของยุคสมัยที่ส่งผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน (กำลังดำเนินงาน)
 • การศึกษาพัฒนาการรูปแบบชุดประจำชาติไทยที่ใช้ในการประกวดนางงามระดับนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • ดนัย เรียบสกุล. 2562. การออกแบบชุดนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร. ประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์“ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2562. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดนัย เรียบสกุล. 2560. ชุดไทยดั้งเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์. ประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์“ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดนัย เรียบสกุล. 2559. การตัดทอนภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในสิ่งทอและเครื่องประดับ: กรณีศึกษานิทรรศการอาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ. งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ดนัย เรียบสกุล. 2559. ขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์: กรณีศึกษานิทรรศการอาภรณ์1 2 และ3. ประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์“ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดนัย เรียบสกุล. (2560). การศึกษาอิทธิพลของยุคสมัยที่มีผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 69-79. (TCI กลุ่ม1)
 • ดนัย เรียบสกุล. (2558). การออกแบบของที่ระลึกเรื่องชุดประจำชาตินางงามไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์. 209-239. (TCI กลุ่ม1)
 • ดนัย เรียบสกุล.(2562).การศึกษาอิทธิพลของยุคสมัยที่มีผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน .วารสารสถาบันวัฒนธรรมแและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 69-79. ,วารสาร ,Vol. 20 (2562) No. 2
 • การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจำชาตินางงามไทย ,วารสารไทยคดีศึกษา ,Vol. 2559 No. 2 Page. 42-51
 • ชุดประจำชาติไทย ,วารสารอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน ปีที่ 2 ,Vol. 2559 No. 1 Page. 45-56
 • การออกแบบของที่ระลึกเรื่องชุดประจำชาตินางงามไทย ,วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรุงเทพฯ ,Vol. 2558 No. 2 Page. 209-239
 • การออกแบบชุดไทยดั้งเดิมด้วยเศษผ้ายีนส์ ,โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานอีเวนท์ กรณีศึกษานิทรรศการอาภรณ์ 3 และ 2 ,โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ ,โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเสนอผลงานวิชาการ
 • 2 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 รางวัลระดับดี จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ (วช)
 • 9 พฤษภาคม 2560 เข้ารอบ 100 ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย โครงการไทยใส่สบาย จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 10 มีนาคม 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงาน Fashion Lifestyle โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2 จัดโดยบริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัดมหาชน และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • ดนัย เรียบสกุล. 2558. โครงการอาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ. ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
 • ดนัย เรียบสกุล. 2561. โครงการอาภรณ์ 4 มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
 • ดนัย เรียบสกุล. 2557. โครงการอาภรณ์ 2 นิทรรศการไทยด้วยรัก. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 • โครงการอาภรณ์ 4
 • สร้างงาน สร้างคน เสร้างเมือง WELLNESS MALL