คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ รุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล


ประวัติการศึกษา
M.F.A. (Computer Arts), Academy of Art University, San Francisco , Califor, United States .
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2476

E-mail

roongrot11@yahoo.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรมภายใน, multimedia design, infographic design, signage and wayfinding systems, user interface design

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

information design, sustainable graphic design, environmental graphic design, ux/ui


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ