คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์


ประวัติการศึกษา
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2463

E-mail

major_pc@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย
  • การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจัวหวัดแม่ฮ่องสอน
  • การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจัวหวัดแม่ฮ่องสอน
  • การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมพุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองด้วยทุนสิ่งเเวดล้อมท้องถิ่น
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาดาเมีย
  • การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมพุร้อนโป่งปู่เฟื่องด้วยทุนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ