คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. พัชรวัฒน์ สุริยงค์


ประวัติการศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย.
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2463

E-mail

obboon2011@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน


งานวิจัย
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา
  • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตภัณฑ์ชุมชนพุร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาดาเมีย
  • การออกแบบตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากแร่ ตรา พลอยพรรณ์ ภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • Correlated Key Attributes for Sustainable and Universal Design: A Case Study through Meal Packaging in Thailand ,Naresuan University Journal: Science and Technology ,Vol. 2564 No. 29 Page. 60-77
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุง ตรา โดยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน ,การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ,ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี , Page. 615-632
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท็อฟฟี่มะขาม ตรา สารัช บริษัท สารัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ,การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ , Page. 159-169

การเสนอผลงานวิชาการ
  • พัชรวัฒน์ สุริยงค์.(2562). การออกแบบตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากแร่ ตรา พลอยพรรณ์ ภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ.การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4”.มหาวิทยาลัยนเรศวร.