คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. ตติยา เทพพิทักษ์


ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Design Science), Chiba University, Japan.
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
ศป.บ. (นิเทศศิลป์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2485, 0 5596 2462

E-mail

tatiyath@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Graphic Design, Packaging Design, Design Management, Design for Logistics

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Universal Design, Service Design, Graphic Environmental Design, Retail Ready Packaging Design


งานวิจัย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านวัฒนธรรมด้วยความแนวคิดเศรษฐ์สร้างสรรค์ ชุมชนตลาดใต้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาดาเมีย
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา
 • โครงการการทดสอบตลาดเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ Macca lifestyle Products
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตภัณฑ์ชุมชนพุร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาเดเมีย
 • การใช้บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายปลีก (Retail Ready Packaging) ในประเทศไทย
 • การใช้บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายปลีก (Retail Ready Packaging) ในประเทศไทย
 • การใช้บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายปลีก (Retail Ready Packaging) ในประเทศไทย
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาเดเมีย
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
 • การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาแหล่งพุน้ำร้อนกลุ่ม ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
 • DEVELOPING A DESIGN INDEX FOR SHELF READY PACKAGE
 • การออกแบบและพัฒนารูปแบบฉลาก และบรรจุภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรไทยในธุรกิจสปา
 • การสะท้อนเอกลักษณ์ไทยในงานบรรจุภัณฑ์ไทย
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำพริกปลาร้า และน้ำพริกปลาย่าง
 • ระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลประเภทเกาะในประเทศไทย
 • การใช้บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายปลีก (Retail Ready Packaging) ในประเทศไทย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • ธัญลักษณ์ ศุภพลธร และ ตติยา เทพพิทักษ์. (2558) การรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุและผู้มีข้อจำกัดทางการมองเห็นต่อภาพสัญลักษณ์บนสมาร์ทโฟน. บทความ (Proceeding) การประชุมทางวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ 2558. หน้า 439-448
 • ธัญลักษณ์ ศุภพลธร และ ตติยา เทพพิทักษ์. (2559) รูปแบบไอคอนบนสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุ.บทความ (Proceeding) การประชุมทางวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ 2559. หน้า 67-69
 • ตติยา เทพพิทักษ์. (2560). บทบาทของบรรจุภัณฑ์พร้อมจําหน่ายปลีกในกิจกรรมโลจิสติกส์. บทความ (Proceeding) การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 กรุงเทพฯ. หน้า 575-582
 • ณัฐพล นุกูลคาม,ตติยา เทพพิทักษ์และศุภกิจ ยิ้มสรวล.การประยุกต์ใช้ทฤษฏีภาพลักษณ์สถานที่สำหรับการถ่ายภาพสารคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว An Application of Destination Image in Documentary for Photography Tourism. รายงานการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.หน้า 234-247
 • An Exploratory Study on Shelf Ready Package Design Solutions ,Bulletin of Japanese Society for the Science of Design Vol. 60 No. 5 ,Vol. 2557 No. 5 Page. 5_75-5_84
 • Shelf Ready Packaging Characteristics in Japan and Thailand ,Bulletin of Japanese Society for the Science of Design Vol. 60 No. 5 ,Vol. 2557 No.
 • บทบาทของบรรจุภัณฑ์พร้อมจําหน่ายปลีกในกิจกรรมโลจิสติกส์ ,การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ , Page. 575-582
 • รูปแบบไอคอนบนสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุ ,การประชุมทางวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ 2559 , Page. ุึ67-69
 • การรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุและผู้มีข้อจำกัดทางการมองเห็นต่อภาพสัญลักษณ์บนสมาร์ทโฟน ,การประชุมทางวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ 2558 , Page. 439-448
 • An Analytical View of Shelf Ready Packaging ,Proceedings of the 3rd International Service Innovation Design Conference (ISIDC 2012) Tainan
 • Study on Retail Ready Packaging Principles ,Proceedings of the 59th Annual Conference JSSD, Sapporo
 • Packaging Design for Herbal & Health Care Products in Spa Business ,Proceeding of the 3rd Naresuan University Annual Conference

การเสนอผลงานวิชาการ