คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. ลินดา อินทราลักษณ์


ประวัติการศึกษา
Master of Digital Design , Queensland College of Art Griffith University, Australia.
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2486

E-mail

lindai@nu.ac.th , l_intralak@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
  • .เครื่องจ่าลองความจริงเสมือนต้นทุนต่่าส่าหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น
  • การวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง อสูรกายในตัวฉัน/การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2559