คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ศ.ดร. จิรวัฒน์ พิระสันต์


ประวัติการศึกษา
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ, ประเทศไทย.
กศ.บ. (ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2490

E-mail

jphirasant@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย
 • การพัฒนานวัตกรรมศิลปะในการเพิ่มศักยภาพระบบควมคิดสร้างสรรค์และระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
 • นวัตกรรมทางด้านศิลปะสำหรับการพัฒนาพื้นที่ภูมิวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 • การพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปะในการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลในพื้นที่ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก และเขาค้อ

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2558) ศิลปะร่วมสมัยกับความเป็นสากลในกระแสโลก. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปีที่2 ฉบับ 2, หน้า 27-42 ISSN 2350-9317
 • จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2557) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก - หล่มสัก).คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Phirasant. J (2017).Artistic Innovation Department in the Management of Cultural, Traditional, and Festival Tourisms at Phu Hin Rong kla, Phu Thap Boek, and Khao Khor. ASIAN SOCAIL SCIENCE Vol.13, NO.5 May 2017, 176-183 ISSN 1911-2017(Print) ISSN 1911-2025(Online)
 • Phirasant. J ,Sirasoonthorn.P, Viriya.D, Chanthawarang.W, Sattha.N (2014).The Development of Cultural Tourism in the Communities Around Sukhothai Historical Park , Sukhothai Province.International Journal of Humanities and Social ScienceISSN 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online)
 • Contemporary Art Workshop and Exhibition 2019, Andaman Art Museum at Andaman Cultural Center, Krabi Province. , ,Vol. (2562) No.
 • International Art Festival and Art Workshop in Thailand , ,Vol. (2561) No.
 • Andaman International Art Workshop and Exhibition , ,Vol. (2561) No.
 • นิทรรศการวิถีธรรมวิถีไทย , ,Vol. (2561) No.
 • ศิลปะ เทิดพระเกียรติ จังหวัดกระบี่ , ,Vol. (2560) No.
 • Eco Life, Eco Word The 1ST Ecorea Jeonbuk Biennale2012 ณ Jeollabuk-do ประเทศเกาหลีใต้ ( 4-15 ตุลาคม 2555) , ,Vol. (2555) No.
 • Haiyan International Fundraising Art Exhibition 2004 ประเทศฟิลิปปินส์ , ,Vol. (2547) No.
 • The Students & Faculty Members Exchange programs between Burapha University , Thailand & Kala Bhavana, Visva Bharati University,ประเทศอินเดีย , ,Vol. (2020) No.
 • International Visual Art Workshop Biennale # 1 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน , ,Vol. (2020) No.
 • Art Exhibition at LA Artcore Union Center in City of Los Angeles and visit Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา , ,Vol. (2020) No.
 • Art Workshop and Art Exhibition ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน , ,Vol. (2020) No.
 • Art Workshop and Exhibitionat ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม , ,Vol. (2020) No.
 • Art Workshop and Art Exhibition ประเทศอินโดนีเซีย , ,Vol. (2020) No.

การเสนอผลงานวิชาการ
 • ANDAMAN INTERNATIONAL ART WORKSHOP AND ART EXHIBITION 2018
 • Shanghai international Contemporary Art Exchange Exhibition and Workshop 2017