คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. ช่อเพชร พานระลึก


ประวัติการศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม (นวัตกรรมการออกแบบนิเวศน์สถาปัตย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย.
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสถาปัตยกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2489

E-mail

chorpechp@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

การจัดการสถาปัตยกรรม
การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวล และการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ
การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนวัตกรรม-นิเวศวิทยา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การจัดการสถาปัตยกรรม
การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวล และการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ
การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนวัตกรรม-นิเวศวิทยา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน


งานวิจัย
 • ช่อเพชร พานระลึก, วิติยา ปิดตังนาโพธิ์, ทรงพจน์ สายสืบ. (2556). การพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสิ่งแวดล้อมจากที่อยู่อาศัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเรื้อรัง (ในโครงการชุด: การพัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการของสหสาขาวิชาอย่างยั่งยืน)
 • ช่อเพชร พานระลึก. (2554). การศึกษาพื้นที่ใช้สอย และการใช้วัสดุอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบท กรณีศึกษาตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 • กิตติอร ศิริสุข ไตรรัตน์ จารุทัศน์ สุวิณี วิวัฒน์วานิช วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง กตัญญู หอสูติสิมา เมธี พิริยการนนท์ สิทธิศักดิ์ ตันมงคล ช่อเพชร พานระลึก. (2553). การปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุในชนบท
 • ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, กตัญญู หอสูติสิมา, เมธี พิริยการนนท์, สิทธิศักดิ์ ตันมงคล, ชุมเขต แสวงเจริญ, และช่อเพชร พานระลึก. (2553). การออกแบบชุมชนน่าอยู่ผู้สูงวัย สำหรับผู้สูงอายุในชนบท
 • ไตรรัตน์ จารุทัศน์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, กตัญญู หอสูติสิมา, เมธี พิริยการนนท์, สิทธิศักดิ์ ตันมงคล, ชุมเขต แสวงเจริญ, และช่อเพชร พานระลึก. (2553). การออกแบบชุมชนน่าอยู่ผู้สูงวัย สำหรับผู้สูงอายุในชนบท
 • กิตติอร ศิริสุข ไตรรัตน์ จารุทัศน์ สุวิณี วิวัฒน์วานิช วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง กตัญญู หอสูติสิมา เมธี พิริยการนนท์ สิทธิศักดิ์ ตันมงคล ช่อเพชร พานระลึก. (2553). การปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุในชนบท
 • ช่อเพชร พานระลึก. (2554). การศึกษาพื้นที่ใช้สอย และการใช้วัสดุอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบท กรณีศึกษาตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • Panraluk, C. and Sreshtaputra, A. (2018). Thermal Comfort of the Elderly in Public Health Service Buildings of Thailand. Applied Mechanics and Materials 878:173-178.,Scopus
 • Panraluk, C. and Sreshtaputra, A. (2019). Developing Guidelines for Thermal Comfort and Energy Saving During Hot Season of Multipurpose Senior Centers in Thailand, Sustainability 12(170): 1-29.,Scopus
 • Panraluk, C. and Sreshtaputra, A. (2021). The Study of Thermal Comfort Zones for Developing the Government’s Senior Community Centers Using Field and Laboratory Studies: A Case Study in Phitsanulok, Thailand. Humanities, Arts and Social Sciences Studies. (Accepted in 2020 for Publishing in 2021),Scopus
 • Panraluk, C. (2014). “Application of Domino Theory to Analyze Hazard Suppression in the Elderly Housing in Rural Areas of Thailand: A Case Study of Phichit Province.” Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. 16, 19: 1-12.
 • Panraluk, C. (2014). “Application of Domino Theory to Analyze Hazard Suppression in the Elderly Housing in Rural Areas of Thailand: A Case Study of Phichit Province.” Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. 16, 19: 1-12.
 • ช่อเพชร พานระลึก. (2557). “แนวทางการปรับปรุง และจัดทำต้นแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับงบประมาณสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก.” วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 5, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 103 -118.
 • ช่อเพชร พานระลึก. (2558). “เรือนแถวไม้ในชุมชนแถบจังหวัดนครสวรรค์กรณศีึกษา: ชุมชนตลาดแปดธันวา.” วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 6, 1(มกราคม-มิถุนายน) : 14 -24.

การเสนอผลงานวิชาการ
 • Panraluk, C. (2014). “The Assessment to find the Facility Improvement Guidelines in Public Buildings for Persons with Disabilities and the Elderly: A Case Study of the Lower Northern regions of Thailand.” The 5th International Conference for Universal Design in Fukushima & Tokyo 2014 Proceedings, International Association for Universa
 • ช่อเพชร พานระลึก. (2554). “การศึกษาพื้นที่ใช้สอยและการใช้วัสดุอาคารอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชนบท กรณีศึกษา ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์.” โปรแกรมและบทคัดย่อ การบรรยายและสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 การศึกษาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม: จิตเมตตา ชีวาเป็นสุข, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 66.
 • ช่อเพชร พานระลึก. (2557). “ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ของศาลากลางจังหวัด.” เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6, สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาความการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, หน้า 203 - 214.
 • ช่อเพชร พานระลึก. (2554). “แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานศึกษา: แนวคิด และกรณีศึกษา.” บทความและสื่อสร้างสรรค์ทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ ในสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554, สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาความการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่ว