คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. ศิโรดม เสือคล้าย


ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2489

E-mail

a_dom10@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ