คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี


ประวัติการศึกษา
ศิลปมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

-

E-mail

anuspong@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ศิลปสถาปัตยกรรมไทย


งานวิจัย
  • การศึกษารูปแบบสัณฐานทางสถาปัตยกรรม เมืองโบราณบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
  • จัดแสดงผลงานสีน้ำ ในงานสถาปนิก 62