คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. กรธิชา อุ่นไพร


ประวัติการศึกษา
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2498

E-mail

korntichao@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
  • บ้านพักตากอากาศ The Six Points/การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2559