คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. นัฎฐิกา นวพันธุ์

รองหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิชาการ


ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Urban Design), University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom.
M.A. (Urban Conservation), University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2479

E-mail

nattikan@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Urban History, Urban Design

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ประวัติการทำงานและผลงาน ดูรายละเอียดที่/For more information see: https://sites.google.com/site/nattikanavapan/


งานวิจัย
 • โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน)
 • บทบาทของพืชพันธุ์ต่อการลดอุณหภูมิและการกักเก็บคาร์บอนของสวนทางตั้งแบบ Living wall
 • การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคารและพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2560). การออกแบบสถาปัตยกรรมและพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี (Architectural and Spatial Designs for Young Children from Montessori Approach). วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 24(2), 11-23.
 • Navapan, N. and Oonprai, K. (2019). Integration of Historic Places in New Urban Development: A Case Study of Phitsanulok, Thailand. Geographia Technica, 14(Special Issue 2019), 22-31.
 • Navapan, N. and Charoenkit, S. (2019). Market as Social Space: A Study of Everyday Socio-spatial Practices in Thailand (pp.294-299). Annual International Conference Proceedings of the 7th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2019) (pp. 272-277). Singapore: Global Science and Technology Forum (GS
 • Charoenkit, S., Yiemwattana, S., Rachapradit, N., Laywisadkul, S., Navapan, N. and Changnawa, T. (2019). Thermal Performance of Living Walls in Thailand. Annual International Conference Proceedings of the 7th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2019) (pp. 272-277). Singapore: Global Science and Te
 • Navapan, N. (2014). Absolute Monarchy and the Development of Bangkok's Urban Spaces. Planning Perspectives, 29(1),1-24.
 • ณัฐธิดา จงรักษ์ และ นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา สวนสาธารณะในพื้นที่เมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 27-39. , ,Vol. (2562) No.
 • นิโรธ ศรีมันตะ และ นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2562). คติความเชื่อเรื่องผีสู่รูปแบบพื้นที่ว่างชุมชนและเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นชาวเขมรถิ่นไทยในบริบทพื้นที่อีสานใต้. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 28(1), 35-49. , ,Vol. (2562) No.
 • ฎฐิกา นวพันธุ์ (2560). การออกแบบสถาปัตยกรรมและพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี (Architectural and Spatial Designs for Young Children from Montessori Approach). ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 24(2), 11-23. ,Vol. 24 (2561) No. 2 Page. 11-23
 • Navapan, N. and Oonprai, K. (2019). Integration of Historic Places in New Urban Development: A Case Study of Phitsanulok, Thailand. Geographia Technica, 14(Special Issue 2019), 22-31. , ,Vol. (2019) No.

การเสนอผลงานวิชาการ
 • Charoenkit, S., Yiemwattana, S., Rachapradit, N., Laywisadkul, S., Navapan, N. and Changnawa, T. (2019). Thermal Performance of Living Walls in Thailand. Annual International Conference Proceedings of the 7th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2019) (pp. 272-277). Singapore: Global Science and Techn
 • Navapan, N. and Charoenkit, S. (2019). Market as Social Space: A Study of Everyday Socio-spatial Practices in Thailand (pp.294-299). Annual International Conference Proceedings of the 7th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2019) (pp. 272-277). Singapore: Global Science and Technology Forum (GSTF)
 • Humboldt Kolleg in indonesia